Courses

 • 5 Lessons

  Accessibility on Chrome

  Equity in education begins with access! If you’re using Chrome browser, on a Chromebook or alternative device, this course will unlock learning experiences for students with diverse needs, abilities and learning styles. We will cover a range of easy-to-use extensions to help customise learning experiences to include and engage every student in your class. Every student deserves a quality education with the tools they need to explore, discover, create and achieve their full potential. Chrome browser extensions help extend and expand the modern learning experience to more students, including those with disabilities and diverse approaches to learning.
 • 10 Lessons

  Accessibility on iPad

  Each child has different educational needs. Join us to discover how to use the iPad to meet the needs of ALL learners and transform your classroom. Explore powerful assistive features to completely change how an individual interacts with the device to complement their vision, hearing, motor skills, learning and literacy using an iPad.
 • 5 Lessons

  Accessibility on Microsoft Office 365

  All teachers want their students to be successful! Microsoft makes it easy for all students of various abilities to access tools to enhance their learning. We will cover accessibility tools that are built right in to Office 365 tools, without the need for extensions or add-ons! This makes learning non-stigmatizing for students who need additional support for their learning. It will also allow teachers to create more inclusive planning, teaching and learning with tools such as Immersive Reader, Dicatition, Closed Captioning and much more.  Every student deserves a quality education with the tools they need to explore, discover, create and achieve their full potential. Microsoft accessibility tools help extend and expand the modern learning experience to more students, including those with disabilities and diverse approaches to learning.
 • 1 Lesson

  Assessment & Feedback in a Blended Learning Environment

  The landscape of education has changed dramatically over the last few years during the Covid-19 pandemic. Learning is now taking place at home, in school and everywhere in between. The aim of this short course is to explore tools to allow consistent assessment and feedback opportunities to develop learning, throughout the whole school, within a Blended Learning environment.
 • 6 Lessons

  Bersonoleiddio Dysgu gyda Microsoft Whiteboard

  Croeso i’r cwrs yma ar Bersonoleiddio Dysgu gyda Microsoft Whiteboard! Beth yw personoleiddio dysgu? Fe’i amlygir pan fydd disgyblion yn llwyddo i feistrioli cynnwys o fewn system o gymhwysedd, a’u bod ynghlwm â gosod targedau sy’n seiliedig ar lefel eu gwybodaeth ar gysyniad. Mae dysgwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan yn y prosesau cynllunio a dysgu fel cyfranogwyr gweithredol. Sut gall Microsoft Whiteboard gefnogi hyn? Mae Microsoft Whiteboard yn helpu i fynd â gwersi i lefel arall wrth alluogi disgyblion a thimoedd i ryngweithio er mwyn creu tasgau a thargedau, ynghyd â’r gallu i ddylunio, meintio, mewnforio o Word neu PowerPoint a mwy. Y disgyblion sy’n rheoli wrth iddynt gynllunio, cwblhau a chyflwyno eu gwaith yn unigol, neu fel rhan o dîm. Mae’r cwrs yn cyflwyno sgiliau sylfaenol Microsoft Whiteboard ond hefyd yn rhoi adnoddau ac enghreifftiau ymarferol i roi tro iddynt gyda’ch disgyblion! Fel arfer, cysylltwch gydag unrhyw gwestiynau. *Mae’r cwrs yn ffocysu ar app arunig Microsoft Whiteboard.   Mae’r cwrs yma yn addas ar gyfer:
  • Addysgwyr sy’n newydd i, neu eisoes yn defnyddio offer addysgiadol Microsoft Office 365
  • Addysgwyr sydd angen dull apelgar o gydweithio â disgyblion er mwyn pennu targedau grŵp ac unigol.
 • 7 Lessons

  Creadigrwydd gyda Google Chrome

  Croeso i gwrs Creadigrwydd gyda Chrome. Os ydych chi’n gwybod sut i ddefnyddio sylfeini Chrome, beth sydd nesaf?! Beth arall sydd modd gwneud ar Chrome? Gadewch i ni gyflwyno’r cwrs - Creadigrwydd gyda Chrome. Byddwn yn eich tywys trwy gasgliad o chwe adnodd creadigol ar gyfer defnyddwyr Chrome, fydd yn eich galluogi chi a’ch disgyblion i greu llyfrau, gwaith celf, diagramau, nodiadau, fideos, sgrînlediadau a mwy - â’r holl hyn yn gallu cael eu gosod a’u rheoli trwy’r Google Admin Console. Mae’r chwe app creadigol yma o’r Chromebook App Hub yn llawn o nodweddion arloesol, adnoddau a syniadau cychwynnol i’ch helpu i gynllunio prosiectau creadigol, dwfn a diddorol. Rhowch y pŵer i’ch disgyblion i arddangos eu creadigrwydd yn y dosbarth, a thu hwnt. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y cwrs, rydym yma i’ch helpu, ac fel athrawon gallwn awgrymu wahanol ffyrdd o ddefnyddio’r adnoddau yma yn eich hysgolion. Felly am y tro, mwynhewch y cwrs, byddwch yn greadigol, ac fe edrychwn ymlaen i glywed gennych!
 • 12 Lessons

  Create a Virtual Field Trip with Google Earth

  With technology developing at such a rapid pace, it has never been easier to expand the walls of your classroom, and school, and explore the entire world with your students. This short course will show you how to use Google Earth to create a virtual field trip for your students. Guide them through the castles of Wales, the landmarks of Paris, or show them the world’s rainforests. On you virtual field trip you can include images, videos and websites to engage and excite your students. So pack your virtual bag, and let’s get going!
 • 7 Lessons

  Creating a Resource Bank Using Google Sites

  Expanding the walls of the classroom has never been easier since the introduction of cloud based learning products. This, along with the move towards a blended learning style of teaching, means that Google Suite For Education can help redefine how you plan, prepare, and deliver content to your students and their families. Using Google Sites, you will see how simple and easy it is to make resources readily available, by creating a resource bank, in a truly collaborative environment. Whether you’re a Google user or a complete Google newbie, this is a course for you! If you have any questions, please feel free to get in touch and we will be more than happy to to help.
 • 8 Lessons

  Creativity in Google Chrome

  Welcome to our course Creativity in Chrome.

  So you know how to use the basics of Google Chrome, but what next?! What else can you do with Chrome? Well in our course 'Creativity in Chrome' we will guide you through a collection of six creativity tools for Chrome users, that will enable you and your students to create books, artwork, diagrams, notes, videos, screencasts, and more - all easily installed and managed at scale with the Google Admin Console.

  These 6 apps for creativity from the Chromebook App Hub come full of innovative functionality, resources and idea starters to help you plan creative, immersive and interesting projects. Empower your students to unleash their creativity in the classroom, and beyond.

  Should you have any questions throughout the course, we are here to help, and, as teachers we can suggest different ways to deploy these tools in your schools.

  So for now, enjoy the course, get creative, and we look forward to hearing from you!
 • 6 Lessons

  Creu Banc Adnoddau gan Ddefnyddio Google Sites

  Trosolwg o’r cwrs: Mae ehangu muriau’r ystafell ddosbarth yn rhwyddach nag erioed ers dyfodiad prosiectau dysgu trwy’r cwmwl. Ynghyd â’r datblygiadau i ddulliau addysgu cyfunol, gall Google Suite For Education eich helpu i ail-ddiffinio eich dulliau cynllunio, paratoi a rhannu cynnwys gyda’ch disgyblion a’u teuluoedd. Gan ddefnyddio Google Sites fe welwch pa mor hawdd yw hi i ddarparu adnoddau trwy fanc adnoddau, mewn awyrgylch gydweithrediadol. P’un ai eich bod yn ddefnyddiwr Google neu’n hollol newydd i’r apiau, dyma’r cwrs i chi! Cofiwch gysylltu gydag unrhyw gwestiynau ac fe fyddwn yn fwy na pharod i’ch helpu.
 • 6 Lessons

  Datblygu Llafaredd ac Ysgrifennu gydag iPad

  Croeso i gwrs ‘Datblygu llafaredd ac ysgrifennu gydag iPad’. Wrth gwblhau’r cwrs byddwch yn darganfod sut all cyfuno technoleg ddigidol, fel iPad, gyda sgiliau a dulliau addysgu traddodiadol, weithredu fel catalydd ar gyfer datblygiad sgiliau llythrennedd yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch yn edrych yn fanwl ar y broses ysgrifennu wrth i ni gyfuno’r damcaniaethol a’r ymarferol, er mwyn codi safonau llafaredd ac ysgrifennu eich dosbarth. Yn olaf, byddwch yn dysgu am sawl app iPad fydd yn eich hysgogi i’w defnyddio ymhellach yn y dosbarth. Dilynwch y fideos a chwblhewch y tasgau, yn ôl eich gofynion, wrth weithio trwy’r cwrs. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch gyda ni.
 • 7 Lessons

  Developing Oracy & Writing with iPads

  Welcome to this course, ‘Developing Oracy & Writing with iPads.’ By taking part and completing this course, you will discover how combining the use of mobile technology, such as iPads, with traditional teaching methods and skills, can act as a catalyst for the development of literacy skills within the classroom. You will take a deep dive into the writing process where we combine the theory, and the practical, to help you raise standards in both Oracy and Writing within your class. Finally, you will be introduced to several iPad based applications which will make you want to explore their use even further in your classroom. Please follow along and complete the tasks, which suit your needs, as you work through the course. If you have any questions, please feel free to get in touch and we will be more than happy to to help.
 • 14 Lessons

  Dysgu Trwy Brosiect ar iPad

  Croeso i gwrs Dysgu Trwy Brosiect (Project Based Learning / PBL) ar iPad. Mae’r cwrs yn dangos sut i greu prosiect traws-gwricwlaidd a bachog gan ddefnyddio amryw o adnoddau am ddim a thechnegau ar iPad.   Bydd y cwrs yn dangos i chi sut mae creu prosiectau proffesiynol unigol neu ar y cyd, gan gynnwys llu o elfennau amlgyfrwng ar hyd y ffordd. Mae’r enghraifft yn y fideos yn ffocysu ar daith o’r ardal leol, ond fe allwch chi gymhwyso’r sgiliau i unrhyw dasgau prosiect, tra’n eich galluogi i wahaniaethu rhwng cyfnodau allweddol ac oedrannau. Fel darparwyr dysgu proffesiynol Apple, mae’r cwrs wedi ei ddylunio i gynnwys ystod eang o nodweddion iPad ac apiau eraill gellir eu cymhwyso i ddarparu profiadau traws-gwricwlaidd i’ch dysgwyr. Mae’n arddangos sut i ddefnyddio’r adnoddau yma’n effeithiol, gan danio eich creadigrwydd chi i’w defnyddio. Felly os oes gennych fynediad i iPad, hyd yn oed os nad ydych yn gwneud defnydd dwys ohono, dyma’r cwrs i chi!
 • 9 Lessons

  Getting Started with EquatIO

  Welcome to our course on EquatIO. EquatIO makes STEM subjects more digital and accessible than ever before.  It’s powerful, but it's easy to use, it’s smart and it lets you and your students work in a way that suits. From primary level through secondary maths to complex university maths, EquatIO lets you easily type, speak and write maths digitally without the hassle you’ve been used to. Plus it does this on any platform - Word or Google docs, forms or sheets, you’re covered. It goes further though - linking with Desmos it gives integrated access to graphing, it  provides a collaborative workspace, and it works with written, on-screen and web-based maths through screenshot reader. And the screenshot reader is JCQ-approved in the UK for exams use! It makes maths simple for students and teachers. It gives new ways to express learning, introduce maths concepts, collaborate and assess. What’s more, it adds a level of accessibility for those with individual needs that has never before existed. EquatIO - powerful, intuitive, expressive and accessible. Better in every way.  Enjoy the course and we look forward to hearing from you!
 • 1 Lesson

  Getting Started with iMovie on iPad

  This course will teach you how to create your very own screencasting tutorial videos for your colleagues and students. You’ll get to grips with screen recording, and then learn how to edit your video into a finished product using iMovie.
 • 1 Lesson

  Getting Started with Procreate

  Welcome to our course - Getting Started with Procreate. Now there are so many functions and possibilities with the Procreate app - but in this course we get you started with just some of the basic functions, so you can begin your sketching journey. So it’s perfect for beginners. You will be guided by me, through a series of short videos, where together we will build your first Procreate sketch, step by step. We will look at the interface of Procreate, explore brushes, colour selection and layers, and finally we will look at exporting and sharing our art. So let’s get started with Procreate on the iPad. Please note: This course uses an iPad, Apple Pencil and the app Procreate (which is a paid app). These tools are preferable, as the tutorial uses them throughout.
 • 6 Lessons

  Getting Started with Read&Write for Google Chrome

  Welcome to our course on Read&Write.
  Read&Write is our literacy support toolbar that offers help for everyday tasks, with tools to meet the needs of different learners, right across the curriculum. Like reading text out loud, understanding unfamiliar words and proofing written work.
  Give students the tools they need to succeed.
  Provide students with access to a suite of twenty different reading support tools, including text-to-speech - where and when they need it. Give them choice in how they access and engage with content and help to improve their reading and comprehension skills.
  Create more independent learners.
  Help students to study, revise, proofread and increase their understanding. Useful tools in Read&Write such as highlighters, voicenotes, vocab tools and audiomaker help students to study smarter, more independently and to a high standard.
  Support students with additional needs.
  Read&Write is particularly useful for supporting SEN learners, as well as students who have English as an Additional Language or those with a mild visual impairment. Specific accessibility tools alongside the reading and writing tools, help to create a level playing field for all.
  The comprehensive solution for access arrangements.
  Read&Write is the most widely used computer reader in the UK. It’s designed and used in line with the JCQ regulations that govern examinations in the UK and to SQA guidelines in Scotland. Our easy-to-use exam mode allows easy restriction of features, so that students will only be able to access approved features during the exam. Its dictation feature can now be used as a cost effective, powerful alternative to human scribes to help provide independence and confidence for students who qualify for that support.
  Enjoy the course and we look forward to hearing from you!
 • 7 Lessons

  Getting Started with Read&Write for Mac

  Welcome to our course on Read&Write.
  Read&Write is our literacy support toolbar that offers help for everyday tasks, with tools to meet the needs of different learners, right across the curriculum. Like reading text out loud, understanding unfamiliar words and proofing written work.
  Give students the tools they need to succeed
  Provide students with access to a suite of twenty different reading support tools, including text-to-speech - where and when they need it. Give them choice in how they access and engage with content and help to improve their reading and comprehension skills.
  Create more independent learners
  Help students to study, revise, proofread and increase their understanding. Useful tools in Read&Write such as highlighters, voicenotes, vocab tools and audiomaker help students to study smarter, more independently and to a high standard.
  Support students with additional needs
  Read&Write is particularly useful for supporting SEN learners, as well as students who have English as an Additional Language or those with a mild visual impairment. Specific accessibility tools alongside the reading and writing tools, help to create a level playing field for all.
  The comprehensive solution for access arrangements.
  Read&Write is the most widely used computer reader in the UK. It’s designed and used in line with the JCQ regulations that govern examinations in the UK and to SQA guidelines in Scotland. Our easy-to-use exam mode allows easy restriction of features, so that students will only be able to access approved features during the exam. Its dictation feature can now be used as a cost effective, powerful alternative to human scribes to help provide independence and confidence for students who qualify for that support.
  Enjoy the course and we look forward to hearing from you!
 • 6 Lessons

  Getting Started with Read&Write for Windows

  Welcome to our course on Read&Write.
  Read&Write is our literacy support toolbar that offers help for everyday tasks, with tools to meet the needs of different learners, right across the curriculum. Like reading text out loud, understanding unfamiliar words and proofing written work.
  Give students the tools they need to succeed
  Provide students with access to a suite of twenty different reading support tools, including text-to-speech - where and when they need it. Give them choice in how they access and engage with content and help to improve their reading and comprehension skills.
  Create more independent learners
  Help students to study, revise, proofread and increase their understanding. Useful tools in Read&Write such as highlighters, voicenotes, vocab tools and audiomaker help students to study smarter, more independently and to a high standard.
  Support students with additional needs
  Read&Write is particularly useful for supporting SEN learners, as well as students who have English as an Additional Language or those with a mild visual impairment. Specific accessibility tools alongside the reading and writing tools, help to create a level playing field for all.
  The comprehensive solution for access arrangements.
  Read&Write is the most widely used computer reader in the UK. It’s designed and used in line with the JCQ regulations that govern examinations in the UK and to SQA guidelines in Scotland. Our easy-to-use exam mode allows easy restriction of features, so that students will only be able to access approved features during the exam. Its dictation feature can now be used as a cost effective, powerful alternative to human scribes to help provide independence and confidence for students who qualify for that support.
  Enjoy the course and we look forward to hearing from you!
 • 17 Lessons

  Getting Started with Seesaw

  Welcome to this ‘getting started with Seesaw’ course. By taking part and completing the course, you will gain the knowledge and skills to be able to use Seesaw effectively in your educational setting.  Seesaw, a digital portfolio, will allow you to create that powerful learning loop between you, your students and, should you wish, your students' families, to deepen student learning.  This course has been designed to allow teachers to empower students to create, reflect, share, and collaborate all within one space. Please follow along and complete tasks, which suit your needs, as you work through the course. If you have any questions, please feel free to get in touch and we will be more than happy to to help. Enjoy and welcome to Seesaw!