Courses

 • 5 Lessons

  Accessibility on Chrome

  Equity in education begins with access! If you’re using Chrome browser, on a Chromebook or alternative device, this course will unlock learning experiences for students with diverse needs, abilities and learning styles. We will cover a range of easy-to-use extensions to help customise learning experiences to include and engage every student in your class. Every student deserves a quality education with the tools they need to explore, discover, create and achieve their full potential. Chrome browser extensions help extend and expand the modern learning experience to more students, including those with disabilities and diverse approaches to learning.
 • 10 Lessons

  Accessibility on iPad

  Each child has different educational needs. Join us to discover how to use the iPad to meet the needs of ALL learners and transform your classroom. Explore powerful assistive features to completely change how an individual interacts with the device to complement their vision, hearing, motor skills, learning and literacy using an iPad.
 • 5 Lessons

  Accessibility on Microsoft Office 365

  All teachers want their students to be successful! Microsoft makes it easy for all students of various abilities to access tools to enhance their learning. We will cover accessibility tools that are built right in to Office 365 tools, without the need for extensions or add-ons! This makes learning non-stigmatizing for students who need additional support for their learning. It will also allow teachers to create more inclusive planning, teaching and learning with tools such as Immersive Reader, Dicatition, Closed Captioning and much more.  Every student deserves a quality education with the tools they need to explore, discover, create and achieve their full potential. Microsoft accessibility tools help extend and expand the modern learning experience to more students, including those with disabilities and diverse approaches to learning.
 • 6 Lessons

  Bersonoleiddio Dysgu gyda Microsoft Whiteboard

  Croeso i’r cwrs yma ar Bersonoleiddio Dysgu gyda Microsoft Whiteboard! Beth yw personoleiddio dysgu? Fe’i amlygir pan fydd disgyblion yn llwyddo i feistrioli cynnwys o fewn system o gymhwysedd, a’u bod ynghlwm â gosod targedau sy’n seiliedig ar lefel eu gwybodaeth ar gysyniad. Mae dysgwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan yn y prosesau cynllunio a dysgu fel cyfranogwyr gweithredol. Sut gall Microsoft Whiteboard gefnogi hyn? Mae Microsoft Whiteboard yn helpu i fynd â gwersi i lefel arall wrth alluogi disgyblion a thimoedd i ryngweithio er mwyn creu tasgau a thargedau, ynghyd â’r gallu i ddylunio, meintio, mewnforio o Word neu PowerPoint a mwy. Y disgyblion sy’n rheoli wrth iddynt gynllunio, cwblhau a chyflwyno eu gwaith yn unigol, neu fel rhan o dîm. Mae’r cwrs yn cyflwyno sgiliau sylfaenol Microsoft Whiteboard ond hefyd yn rhoi adnoddau ac enghreifftiau ymarferol i roi tro iddynt gyda’ch disgyblion! Fel arfer, cysylltwch gydag unrhyw gwestiynau. *Mae’r cwrs yn ffocysu ar app arunig Microsoft Whiteboard.   Mae’r cwrs yma yn addas ar gyfer:
  • Addysgwyr sy’n newydd i, neu eisoes yn defnyddio offer addysgiadol Microsoft Office 365
  • Addysgwyr sydd angen dull apelgar o gydweithio â disgyblion er mwyn pennu targedau grŵp ac unigol.
 • 7 Lessons

  Creadigrwydd gyda Google Chrome

  Croeso i gwrs Creadigrwydd gyda Chrome. Os ydych chi’n gwybod sut i ddefnyddio sylfeini Chrome, beth sydd nesaf?! Beth arall sydd modd gwneud ar Chrome? Gadewch i ni gyflwyno’r cwrs - Creadigrwydd gyda Chrome. Byddwn yn eich tywys trwy gasgliad o chwe adnodd creadigol ar gyfer defnyddwyr Chrome, fydd yn eich galluogi chi a’ch disgyblion i greu llyfrau, gwaith celf, diagramau, nodiadau, fideos, sgrînlediadau a mwy - â’r holl hyn yn gallu cael eu gosod a’u rheoli trwy’r Google Admin Console. Mae’r chwe app creadigol yma o’r Chromebook App Hub yn llawn o nodweddion arloesol, adnoddau a syniadau cychwynnol i’ch helpu i gynllunio prosiectau creadigol, dwfn a diddorol. Rhowch y pŵer i’ch disgyblion i arddangos eu creadigrwydd yn y dosbarth, a thu hwnt. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y cwrs, rydym yma i’ch helpu, ac fel athrawon gallwn awgrymu wahanol ffyrdd o ddefnyddio’r adnoddau yma yn eich hysgolion. Felly am y tro, mwynhewch y cwrs, byddwch yn greadigol, ac fe edrychwn ymlaen i glywed gennych!
 • 12 Lessons

  Create a Virtual Field Trip with Google Earth

  With technology developing at such a rapid pace, it has never been easier to expand the walls of your classroom, and school, and explore the entire world with your students. This short course will show you how to use Google Earth to create a virtual field trip for your students. Guide them through the castles of Wales, the landmarks of Paris, or show them the world’s rainforests. On you virtual field trip you can include images, videos and websites to engage and excite your students. So pack your virtual bag, and let’s get going!
 • 7 Lessons

  Creating a Resource Bank Using Google Sites

  Expanding the walls of the classroom has never been easier since the introduction of cloud based learning products. This, along with the move towards a blended learning style of teaching, means that Google Suite For Education can help redefine how you plan, prepare, and deliver content to your students and their families. Using Google Sites, you will see how simple and easy it is to make resources readily available, by creating a resource bank, in a truly collaborative environment. Whether you’re a Google user or a complete Google newbie, this is a course for you! If you have any questions, please feel free to get in touch and we will be more than happy to to help.
 • 8 Lessons

  Creativity in Google Chrome

  Welcome to our course Creativity in Chrome. So you know how to use the basics of Google Chrome, but what next?! What else can you do with Chrome? Well in our course 'Creativity in Chrome' we will guide you through a collection of six creativity tools for Chrome users, that will enable you and your students to create books, artwork, diagrams, notes, videos, screencasts, and more - all easily installed and managed at scale with the Google Admin Console. These 6 apps for creativity from the Chromebook App Hub come full of innovative functionality, resources and idea starters to help you plan creative, immersive and interesting projects. Empower your students to unleash their creativity in the classroom, and beyond. Should you have any questions throughout the course, we are here to help, and, as teachers we can suggest different ways to deploy these tools in your schools. So for now, enjoy the course, get creative, and we look forward to hearing from you!
 • 6 Lessons

  Creu Banc Adnoddau gan Ddefnyddio Google Sites

  Trosolwg o’r cwrs: Mae ehangu muriau’r ystafell ddosbarth yn rhwyddach nag erioed ers dyfodiad prosiectau dysgu trwy’r cwmwl. Ynghyd â’r datblygiadau i ddulliau addysgu cyfunol, gall Google Suite For Education eich helpu i ail-ddiffinio eich dulliau cynllunio, paratoi a rhannu cynnwys gyda’ch disgyblion a’u teuluoedd. Gan ddefnyddio Google Sites fe welwch pa mor hawdd yw hi i ddarparu adnoddau trwy fanc adnoddau, mewn awyrgylch gydweithrediadol. P’un ai eich bod yn ddefnyddiwr Google neu’n hollol newydd i’r apiau, dyma’r cwrs i chi! Cofiwch gysylltu gydag unrhyw gwestiynau ac fe fyddwn yn fwy na pharod i’ch helpu.
 • 6 Lessons

  Datblygu Llafaredd ac Ysgrifennu gydag iPad

  Croeso i gwrs ‘Datblygu llafaredd ac ysgrifennu gydag iPad’. Wrth gwblhau’r cwrs byddwch yn darganfod sut all cyfuno technoleg ddigidol, fel iPad, gyda sgiliau a dulliau addysgu traddodiadol, weithredu fel catalydd ar gyfer datblygiad sgiliau llythrennedd yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch yn edrych yn fanwl ar y broses ysgrifennu wrth i ni gyfuno’r damcaniaethol a’r ymarferol, er mwyn codi safonau llafaredd ac ysgrifennu eich dosbarth. Yn olaf, byddwch yn dysgu am sawl app iPad fydd yn eich hysgogi i’w defnyddio ymhellach yn y dosbarth. Dilynwch y fideos a chwblhewch y tasgau, yn ôl eich gofynion, wrth weithio trwy’r cwrs. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch gyda ni.
 • 7 Lessons

  Developing Oracy & Writing with iPads

  Welcome to this course, ‘Developing Oracy & Writing with iPads.’ By taking part and completing this course, you will discover how combining the use of mobile technology, such as iPads, with traditional teaching methods and skills, can act as a catalyst for the development of literacy skills within the classroom. You will take a deep dive into the writing process where we combine the theory, and the practical, to help you raise standards in both Oracy and Writing within your class. Finally, you will be introduced to several iPad based applications which will make you want to explore their use even further in your classroom. Please follow along and complete the tasks, which suit your needs, as you work through the course. If you have any questions, please feel free to get in touch and we will be more than happy to to help.
 • 14 Lessons

  Dysgu Trwy Brosiect ar iPad

  Croeso i gwrs Dysgu Trwy Brosiect (Project Based Learning / PBL) ar iPad. Mae’r cwrs yn dangos sut i greu prosiect traws-gwricwlaidd a bachog gan ddefnyddio amryw o adnoddau am ddim a thechnegau ar iPad.   Bydd y cwrs yn dangos i chi sut mae creu prosiectau proffesiynol unigol neu ar y cyd, gan gynnwys llu o elfennau amlgyfrwng ar hyd y ffordd. Mae’r enghraifft yn y fideos yn ffocysu ar daith o’r ardal leol, ond fe allwch chi gymhwyso’r sgiliau i unrhyw dasgau prosiect, tra’n eich galluogi i wahaniaethu rhwng cyfnodau allweddol ac oedrannau. Fel darparwyr dysgu proffesiynol Apple, mae’r cwrs wedi ei ddylunio i gynnwys ystod eang o nodweddion iPad ac apiau eraill gellir eu cymhwyso i ddarparu profiadau traws-gwricwlaidd i’ch dysgwyr. Mae’n arddangos sut i ddefnyddio’r adnoddau yma’n effeithiol, gan danio eich creadigrwydd chi i’w defnyddio. Felly os oes gennych fynediad i iPad, hyd yn oed os nad ydych yn gwneud defnydd dwys ohono, dyma’r cwrs i chi!
 • 7 Lessons

  FlipGrid Fever

  Are you ready to catch FlipGrid fever? This course will show you the basics to get started, tools to gain more confidence and resources to take your classroom engagement to another level! Together with the power of Microsoft Teams, OneNote and Stream you will advance your knowledge and abilities to share entire Grids and specific Topics that will capture your students’ attention and imagination. Along with video guidance, this course will introduce practical ideas for use with your class, staff and parents, in-person or remotely.  Once completed you will have access to resources to use right away with your class. Please feel free to follow along using your own FlipGrid account or click here to create one before beginning your FlipGrid journey with Aspire 2Be! If you have any questions feel free to reach out and contact us.
 • 17 Lessons

  Getting Started with Seesaw

  Welcome to this ‘getting started with Seesaw’ course. By taking part and completing the course, you will gain the knowledge and skills to be able to use Seesaw effectively in your educational setting.  Seesaw, a digital portfolio, will allow you to create that powerful learning loop between you, your students and, should you wish, your students' families, to deepen student learning.  This course has been designed to allow teachers to empower students to create, reflect, share, and collaborate all within one space. Please follow along and complete tasks, which suit your needs, as you work through the course. If you have any questions, please feel free to get in touch and we will be more than happy to to help. Enjoy and welcome to Seesaw! 
 • 9 Lessons

  Getting started with Sketchnoting!

  Welcome to our course - Getting started with Sketchnoting! In this course you will explore the world of sketchnoting or visual note taking. If you have ever been curious about creating your first digital sketchnote, then this is the course for you - and the best bit is that you really don’t have to be an artist -  you just need to be enthusiastic and willing to learn. We will use the app Sketches School to create a simple sketchnote. The app’s specially designed interface is also ideal for sketchnoting with students. If you have any questions as you work through the course then don’t hesitate to get in touch. So we hope you enjoy the course, let’s get sketchnoting!   Please note: This course uses an iPad & Apple Pencil and the app Sketches School. These tools are preferable, as the demo uses them, though you could use alternative tools should you wish.
 • 13 Lessons

  Google Certified Educator – Lefel 1

  Croeso i gwrs Lefel 1 G Suite for Education! Yn y cwrs yma cewch drosolwg o apiau Google ynghyd â gwersi fideo ac adnoddau i’ch helpu i ddatblygu dealltwriaeth o’r adnoddau anhygoel yma! Rydym yn darparu cwestiynau ymarfer er mwyn i chi allu paratoi ar gyfer arholiad Google Certified Educator Level 1. Mae’r cwrs yn llawn awgrymiadau a syniadau i’ch helpu i gael y mwyaf o’ch tanysgrifiad ac i drawsffurfio eich addysgu a’ch llif gwaith. Rydym bob amser ar gael os oes gennych unrhyw gwestiynau ac fel addysgwyr ein hunain, gallwn eich helpu i gynllunio gweithrediad yn eich ysgolion. Am y tro, mwynhewch y cwrs ac rydym yn edrych ymlaen i glywed gennych!
 • 14 Lessons

  Google Certified Educator – Level 1

  Welcome to our course G Suite for Education - Level 1! In this course, you will access a full overview of Google apps with lectures, resources to help you develop your understanding of this fantastic tool! We even provide practise questions to help you with preparation for the Google Certified Educator Level 1 exam. Our course is jam packed with top tips and insight to help you get the most out of your subscription and to transform your teaching and learning workflow. We are always on hand should you have any questions and, as educators, we can help you to start planning for deployment in your schools. So for now, enjoy the course and we look forward to hearing from you!
 • 24 Lessons

  Google Certified Educator – Lefel 2

  Croeso i gwrs Lefel 2 G Suite for Education! Mae’r cwrs yma wedi ei ddylunio ar gyfer defnyddwyr sy’n gyfarwydd â phrif nodweddion G Suite for Education, ond sy’n awyddus i ymestyn eu dealltwriaeth o adnoddau Google. Dyma beth fydd ein darlithiau ac adnoddau yn gwneud! Rydym yn darparu cwestiynau ymarfer i’ch helpu i baratoi ar gyfer arholiad Google Certified Educator Level 2. Mae’r cwrs yn llawn o awgrymiadau a chyngor ar sut i gael y mwyaf o’ch tanysgrifiad ac i ysbrydoli’ch llif gwaith dysgu ac addysgu. Rydym yma i chi os oes unrhyw gwestiynau. Ac, fel athrawon ein hunain, rydym yn awyddus i rannu adnoddau anhygoel fydd yn ychwanegu at gyffro ac ymgysylltiad eich dosbarthiadau! Felly am y tro, mwynhewch y cwrs ac fe edrychwn ymlaen i glywed gennych!
 • 25 Lessons

  Google Certified Educator – Level 2

  Welcome to our course G Suite for Education - Level 2! This course is for users who already know the ins and outs of G Suite for Education, but are looking to further their knowledge and understanding of additional Google tools. Our lectures and resources will do just this! We even provide practise questions to help you with preparation for the Google Certified Educator Level 2 exam. Our course is jam packed with top tips and insight to help you get the most out of your subscription and to inspire your teaching and learning workflow. We are always on hand should you have any questions and, as teachers, we can't wait to share some amazing tools which will bring new levels of engagement and excitement to your classrooms! So for now, enjoy the course and we look forward to hearing from you!
 • 13 Lessons

  Google Classroom

  Welcome to this ‘Introduction to Google Classroom’ course. By taking part and completing, you will gain the knowledge and understanding to allow you to use Google Classroom effectively in your educational setting. Google Classroom, part of G Suite for Education, will allow you to organise and manage your workflow in a completely paperless way. The course is designed to include helpful tips to help you transform your teaching and learning pedagogy and workflow. Please feel free to follow along and complete your own Google Classroom tasks, to suit the needs of your setting. If you have any questions, please get in touch and we will be more than happy to help. Enjoy and welcome to Google Classroom!
Page 1 Page 2